.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

We sjoche wèrom op in prachtige dei !