Nije edysje berneboekedei fynt yn 2022 plak.
Allinne foar dielnimmende skoallen is der in kofferfeestje.

Ynfo Wedstriid 2021

YNHALD
- Boeken, tydskriften, fersen
 foar ûnderbou, middenbou en boppebou
- skildersdoeken
 
GEBRÛKSOANWIZING
 
Link
Wat wol Berneboekedei / Kinderboekendag Terherne no fan jim?
Sjoch op https://www.youtube.com/watch?v=E1bXIISyBTQ of bekijk het filmpje via ús Facebook-site Kinderboekendagterhere en praat mei syn allen oer 'wurde watsto wolst'. De boeken út de koffer slute by it tema oan. Mar der binne fansels folle mear boeken by dit tema te betinken.
 
Boeken, tydskriften, fersen foar alle groepen
Sykje in boek, ferhaal út in tydskrift, of in fers út datsto mei dyn groep lêze wolste.
Ried it ta, en lês mei de learlingen (in part fan) it ferhaal of fers. 
Dat kin ek alfêst yn de wike(n) foar de lanlike berneboekewike.
De koffer fol ferhalen kin yn alle groepen fan de basisskoalle brûkt wurde.
 
Stappeplan Skildersdoeken 'Wurde watsto wolst'
1 Wat wolle de bern letter wurde? 
   Dapper, sterk, in timmerfrou, balletmeester, of in leave omke of tante?
2 Betink hoe oft de klas dit ferbyldzje kin op skildersdoeken en gean oan 'e slach! 
3 Labelje it wurk (skoalle, groep, kontaktpersoan mei telefoannûmer, n.o.f. hokker boek/fers it wurk 
   makke is), 
4 en lis it klear mei de (lege) koffer. 
5 Foar 15 oktober moatte de koffer en de doeken werom nei Terherne. 
   Nim kontakt op mei kinderboekendag@gmail.com foar it werombringen/opheljen fan de doeken.
 
De skildersdoeken hingje yn de hjerstfakânsje yn Terherne. 
Sy binne jim ynstjoering fan de wedstriid 'Wurde watsto wolst'. 
De priiswinners wurde fia in floch op snein 17 oktober bekend makke. Hâld ús site www.kinderboekendag en ús Facebook-site yn 'e gaten!
 
En dêrnei? Ofpraat is dat
De boeken wurde eigendom fan de skoalle.
De koffer mei skildersdoeken wurdt brocht/ophelle yn oerlis mei Kinderboekendag/Berneboekedei Terherne. Mear ynformaasje nedich? Mail nei kinderboekendag@gmail.com
 
Wy ferwachtsje: yn de hjerstfakânsje de stimmen fan jim skoalle/groep yn de stimboksenyn