Freonskip "kom derby"
Berneboekedei Terherne
Snein 14 Oktober 2018

Hoe kin ik meidwaan?

Elkenien is wolkom op de Berneboekedei yn Terherne. Bern mei heit&mem, pakes & beppes, bern mei juffen en masters!

De Berneboekedei slút wat it tema oanbelanget oan by de lannelike Kinderboekenweek.
Wolsto as skoalle meidwaan?
Meld jim oan  op ûndersteand formulier                           

Mear ynformaasje

Opjefte skoallen Kykdoase-wedstriid 2018

We sjoche wèrom op in prachtige dei !