.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

Winnaars underbouw 2018 Bloei Terherne/Terkaple

Mei in super grutte kykdoase oer it boek Vriendschap

Winnaars boppebouw 2018 It Swannestee uit Langwar

Mei in prachtige kykdoase, wer datst an twa kanten nei binnen sjen koest oer it boek Dagboek van een muts.

3e priis foar IBS de Boarne út Aldeboarn

Foto is stjoerd troch juf Annie Hettinga fan groep 4/5 fan IBS de Boarne!