En doe?
Berneboekedei Terherne
Snein 11 Oktober 2020

Ynfo Wedstriid


Wat, en foar Wa?
20 basisskoallen binne troch ús selektearre om mei te dwaan oan de wedstriid.  Sy hawwe yn de wiken foar de lannelike berneboekewike fan ús in koffer krigen mei Nederlânsktalige en Frysktalige berneboeken. Foar elke groep sitte yn de koffer leuke opdrachten om mei de boeken oan ’e slach te gean. Hjir meitsje sy in moaie flaggeline fan! Wy binne benijd nei ’t resultaat. Jim ek?

Wannear en Wêr?
De flaggelinen hingje op berneboekedei yn it Wapen van Lentens yn it doarp Terherne. Jim kinne der sa eefkes binnen rinne en sjen fan 13-17 oere.

Doel?
Berneboekedei wol bern graach meijaan dat lêzen leuk is. Dêrom organisearret sy elk jier in lêsprojekt op basisskoallen. Ek by de bibleteken fan Mar & Fean binne hjiryn behelle.

Priis?
Foar de ûnderbou en foar de boppebou is der in moaie priis te winnen: in berneboekeskriuwer jout in wurkwinkel poëzy yn de groep fan de winnende basisskoalle!
Op snein 11 oktober 2020 om 13.00 wurde tydens it Berneboekebal de priiswinnaars bekend makke

Mis it net!