Nije edysje berneboekedei fynt yn 2022 plak.
Allinne foar dielnimmende skoallen is der in kofferfeestje.
.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

Bêste allegear,

Spitigernôch hawwe wy justerjûn beslute moatten dat de Berneboekedei / Kinderboekendag Terherne ek yn 2021 net trochgean sil yn de deistige foarm.

Al hoewol't wy in koroanaproof programma klear hawwe, binne der dochs te folle ûnwisse faktoaren om de feiligens fan elkenien te garandearjen én om it organisatoarysk en finansjeel yn oarder meitsje te kinnen. 


Wol sille wy de dielnimmende skoallen dit jier ekstra stypje mei boeken yn it Frysk en Nederlânsk, en lesbrieven om ek de wille foar bern en lêrkrêften te fergrutsjen.
 
Wy binne oanhâldend entûsjast oer ús nije programma en hoopje jim takom jier/kear wer te moetsjen yn Terherne. Alle goeds foar no, mei freonlike groetnis fan de Kinderboekendag Terherne/Berneboekedei Terherne.---
lês mear op facebook