.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

Wat, Wêr en Wannear

Wat, Wannear, Wêr is de Berneboekedei?
13 oktober is in famyljedei yn it teken fan berneboeken en taal, Nederlânsk én Frysk! 
Der binne dûns-, strjitte- en teateracts, der binne skriuwers, muzyk- en sjongacts, der binne ferwûnderje-dy- en bysûndere acts foar elkenien fan 4 – 100! En fansels in útstalling fan alle utpakte koffers mei slingerlynen dy’t ynlevere binne by de biblioteken fan Mar en Fean!

Wat:
                     In famyljedei dat is de Berneboekedei Terherne
Wêr :
                     Yn it hiele doarp Terherne
Wannear:
            13 oktober 13-17 oere
Foar wa:
               fan 4 – 100 en foar elkenien dy’t nocht hat oan taal en bern
Wat kostet it:
    Gratis en fergees! Kinst dyn strippekaart dellade op www.berneboekedei.frlFolgje ús website en Facebookside!

lês mear op facebook