.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

Programma 2018

It programma fan de 18 edysje fan Berneboekedei Terherne stiet yn it teken fan it tema Freonskip"kom derby"! It slút oan by it lanlike tema fan de berneboekewike

Op 14 oktober fan 13-17.00 oere stiet Terherne op ‘e kop. Op ferskate lokaasjes yn it doarp binne aktiviteiten te finen mei dit spannende tema.

Der komt in hiel spannende foarstelling, der is muzyk, kinst boeken keapje en der binne lytse en grutte (foarlês / teater) foarstellingen en wurkwinkels. Knutselje en sels gedichten meitsje, type op in âlde typmasine kin ek. En wolsto noch mear? Do kinst werom yn de tiid en omstrune yn it libben fan de famylje Klinkhamer yn de Kameleonbuorkerij yn Terherne of lit dy sels in eintsje meifare en genietsje fan de moaie ferhalen ùt de Fryske Kameleon boeken.

 

Wat, Wannear, Wêr is de Berneboekedei?
14 oktober is in famyljedei yn it teken fan berneboeken en taal, Nederlânsk én Frysk! 
Der binne dûns-, strjitte- en teateracts, der binne skriuwers, muzyk- en sjongacts, der binne ferwûnderje-dy- en bysûndere acts foar elkenien fan 4 – 100! En fansels in útstalling fan alle kykdoazen dy’t ynlevere binne by de biblioteken fan Mar en Fean!

Wat:
                     In famyljedei dat is de Berneboekedei Terherne
Wêr :
                     Yn it hiele doarp Terherne
Wannear:
            14 oktober 13-17 oere
Foar wa:
               fan 4 – 100 en foar elkenien dy’t nocht hat oan taal en bern
Wat kostet it:
    Gratis en fergees! Kinst dyn entreekaart dellade op www.berneboekedei.frlFolgje ús website en Facebookside!

lês mear op facebook

Iepening en priisútrikking (doarpshûs de Buorkerij)

13:00 Winsto foar dyn groep op skoalle in wurkwinkel van een vip Fryske skriuwer?

Start fan it Boek en Bal. Komsto ek dûnsjen en baljen mei bekinde figuren út berneboeken u.o Tomke, de Ljochtbrune Hazze en Asterix en Obelix op 'e dûnsflier

 

Muzyk en Drums 14:15 en 15:45 (doarpshûs de Buorkerij)

Mei Tom drumsto gatten yn 'e loft en kinsto ôffalamers swinge litte. Tom kin oeral op drumme en do aanst ek!

Teatersport 13:30 en 15:00 (doarpshûs de Buorkerij)

Teatersport út Makkum jout in prachtige foarstelling mei gekke orzjinele ynjouwingen en fratsen. Mar sûnder jim ynbring gjin teater. Lit dy mei nimme troch laitsjen en triennen!

Pjutteboartersplak

Muzyk mei pjutten. 13:30 en 15:00

Hinke Strien hat in grutte koffer mei muzykynstrumenten mei. Wa wol der oan sitte en meidwaan? 

Stappestap en klappeklap!

Buorman Brombear 14:00 en. 15:45 (pjutteboartersplak)

Buorman Brombear wennet hielendal allinne op 'e romte en dat befalt him poerbêst. Hy is dan ek net bliid as in kninefamylje in hûs bout njonken dat fan him!

Kloeke Klodders. ( neast yngong Buorkerij)

Linen wurde samar tekeningen, kleuren in palet. Folgje de wurkwinkel tekenjen by de Kloeke Klodders!

Meer informatie

Tentoanstelling kykdoazen by de pleatselike Horeka. 13:00 - 17:00

Kykdoazen yn soarten en maten binne makke troch de basisskoallen. It tema is Freonskip. Komsto ek sjen by 't Schippershuis, 't Far, De Gouden Leeuw en De Pastorij?

Fryske skriuwers yn de bus. 13:30 en 15:00 (plein snackbar)

Skriuwster Hanneke de Jong en yllustrator Linda de Haan makken dit jier tegearre it Aksjeboek 'De Bonsterkes'. Sy ha har eigen programma yn de foarlêsbus.

Berneboekeskriuwster Riemkje Hoogland en Janneke de Boer lêze foar út boeken en printeboeken yn de foarlêsbus.

Riemkje Hoogland 14:00 en 15:45 (onderb)

Janneke de Boer  14:45  en 16:00 ( bovenb)

De Pastorij

Knutselen 13:00- 17:00

Wolsto wat leuks meitsje foar dyn bêste freondintsje of freon ( of wolsto dyn nivelwurkje dochs leaver sels hâlde?) Kom nei Snackbar de Pastorij!

Wapen van Lenten (Hiem Kameleonboerdrij)

Yn 'e bioskoop hawwe wy foar jim twa meartalige foarstellingen foar lytse (b) ingelstjes.

De Gruffallo                                 13:30  (max 20 kind)

Wisto wol hoe mâl ik my dy bin? 15:00 (max 20 kind)

Boekemerk 13:00 - 17:00. (Wapen van Lenten)

Berneboekwinkel Toverlantaarn, Fryske boek-en taalwinkel Afûk en Bruna Grins, Kluitman, dBieb en twaddehâns boeken

Sminken (Wapen van Lenten)

Elkoars spegelbyld wêze? Lit jim tegearre schminke by de kleurike froulje fan 'e smink?

Redaksjelokaal (Wapen van Lenten)

Nei de poëzywurkwinkel kinsto dyn gedichten úttype by it redaksjelokaal. Hjir stean 10 typmasines klear. Wisto net wat in typmasine is? Fingergymnastyk!

Makelaardij Heddema 13:30 en 14:45 en 15:45

Poëzy - sels dwaan!

Meitsje dyn eigen moaie, grappige en oandwaanlike poëzy mei Jurjen van der Meer. Hy nimt dy mei yn 'e wrâld fan fersen en ferskes en foar datst it witst hast sels ek ien skreaun.

By Fytsemakker Geert

Meitsje dyn eigen freonskipsbandsje fan fytsbannen by de fytsmakker.

Fare en Foarlêze ( by goed waar)

Wolsto it wettter op en fare oer de weagen fan Terherne, wylst der in ferhaal ferteld wurdt út it boek" grutte maten fan de Kameleon" troch Symon Odinga ......Komme se der al oan racen yn har boat?