.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

Start fan it boek-en-bal. Swiere en swaaie op ‘e dûnsflier. 13:00

Dorpshûs de Buorkerij

BOEK-EN-BAL
Kom mei en dûnsje op it boek-en-bal. Reizgers fan fier komme de dûnsflier op. Dûnsje mar mei!

Priisútrikking winners Flaggeline Basisskoallen
Hokker skoalle/ groep hat de moaiste flaggeline makke en wint de wurkwinkel fan in Fryske VIP?
 

Kikkert is Kikkert 14:50 en 16:10

(Dorpshuis de Buorkerij)

Kikkert is Kikkert, in twatalige foarstelling foar lytse (b)ingeltsjes. Ynteraktyf, dus doch lekker mei!


 

DANSWIL 14:00 en 15:30

Pjutteboartersplak

DansWil kin net stilsitte! En do fêst ek net asto by DansWil ynstapst. Stappestap en klappeklap op it ritme en de lûden út it boek Skelte wol in skelter.


 

 

FERSKES FAN UNDERWEIS 14.10 en 15.10 en 16.20

NOV bus (doarpsplein)

It reizgjende duo Tietja en Eelco Visser sjonge ferskes fan ûnderweis, op reis en fier fuort. Kensto it ferske ek? Sjong mar mei!

KOM ÚT DY KRAAN 14.50 en 15.40

NOV bus (doarpsplein)

Kom út dy Kraan fan Tjibbe Veltkamp, is in grappich ferhaal foar jonge bern. Wat docht Bart dêr op it bouplak mei de wals, de semintwein en de kraan? Stttt…Symon fertelt.

 

PLEIN DOARPSKERN

FYTSEN MEI KNOPEN                                                  trochrinnend
Lytse fingerkes, lytse fytskes. Meitsje in inimini fytsmobyl fan izertried en knoopkes.


BRÂNWACHTAUTO                                                     trochrinnend
Tétuuu, tétuuuu. Wêrom is in brânwachtauto read? En werom sitte de learzen oan de overal fêst?
Wêrom is in swaailjocht blau en riidt de auto altyd hurd ûnderweis? Hasto ek sokke fragen stel se oan de brânwachtkommandant! Oppasse, want hy hat de wetterspuit ek mei!BOATSJES FAN REIT TEARE                                        trochrinnend
Eat mei neat, en tear in boatsje mei in blêd fan in reit. Mei in bytsje help slagget it fêst!


APARTELINGEN EN NUVERSMA’S                            trochrinnend
Der stappe nuvere minsken troch it doarp fan Berneboekedei. Hast se al sjoen? Soms wize sy dy it paad, in oare kear stjoere sy dy de bosk yn.


DE DOARPSOMROPPER                                              trochrinnend
Wolsto de dyk oer en is it drok? De doarpsomropper jout goeie rie!

TOMKE                                                                           trochrinnend (mar soms koest der even)
Ek dit jier is Tomke derby. Jou ‘m in high five, in handsje of meitsje in selfy. Sis tsiiiis!

 


 

Preamfarre en nivelje trochrinnend (15 min)

`t Schippershuis

NIVELJE                                                                          trochrinnend
Wolsto wat aardichs meitsje foar dyn bêste freon of freondinne, mem of pake (of dochs foar dysels?) Nivelje mei by de Blije Papagaai by ’t Schippershuis, meitsje in moaie loftballon of in pennehalder yn foarm fan in auto mei ljocht!

PREAMFARRE                                                               trochrinnend (15 min)
By ’t Schippershuis kinst opstappe en in eintsje meifarre oer de Terkaplerster Puollen. 15 minuten lang reizgest oer de wetterwrâld en kinst dy ferwûnderje oer weagen, wolken en wetter. De boat wol flugger asto meisjongst op de muzyk fan it duo Amarens en Marije.

                                                   

SKIMMEN EN SKADEN 14.00 en 15.30

BIOSKOOPSEAL (Wapen van Lenten)

It gouden boekje Sipke sil sile / Sipke gaat zeilen, Lida Dijkstra, stiet sintraal in it poppespul mei skimmen en skaden fan Binne Reitsma. In leaflike foarstelling foar de ûnderbou troch Binne Reitsma.


 

Lindbergh, de fleanende mûs

TEATERSPORT (Wapen van Lenten) 14.50 en 16.10

Teatersport jout in foarstelling mei gekke orizjinele ynjouwingen en fratsen. Mar sûnder ynbring fan it publyk gjin teater! Lit dy meifieren mei de kolder mei it boek ‘‘Lindbergh, It grutte aventoer fan in fleanende mûs’, van Thorben Kuhlmann as útgongspunt.

Karlsson fan it dak

Kantoor Heddema 14.00 en 14.50 en 15.30

Karlsson is krekt as Pipi Langkous betocht troch Astrid Lindgren. Ynkoarten is der in foarstelling oer it boek te sjen yn it teater. No kinst alfêst in stikje hearre by Berneboekedei. It mantsje is o sa ûndogensk en irritant! Foar de middenbouw.

Meer informatie

Wapen van Lenten

EKSPO FLAGGEN                                                          trochrinnend
De flaggelinen yn allerhande soarten en maten binne makke troch de basisskoallen. Der is in boek útbylde mei it tema Reizgje mei!


BOEKEMERK                                                                  trochrinnend
Gjin Berneboekedei sûnder boek. Keapje dyn moaiste boek by de diskes fan de útjouwers en berneboekewinkels Kluitman, De Toverlantaarn, Bruna Groningen, De bibliotheek Mar en Fean, Fryske boek- en taalwinkel Afûk of by de diskes mei twaddehânsboeken                                                                                      

SMINKE                                                                          trochrinnend
Wa wolsto hjoed wêze? In piloat, in steward, sjauffeuze, of ‘gewoan’ in reizger? Opstappe mar en lit dy sminke!


GROETNIS ÚT ...                                                                         trochrinnend
Nivelje dyn eigen ansichtkaart foar pake en beppe, dyn bêste freon of dy leave juf of master op skoalle. Wy jouwe 200 postsegels wei fan FRL-post. De brievebus stiet klear! Dyn kaart is ûnderweis!

Feilich de dyk oer mei de doarpsomropper yn de Kameleonboat!