.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

Programma berneboekedei 2019

Reizgje mei! Ynstappe allegearre! 13.00 oere set de bus, de pream of de Kameleon ôf! Het tema van lanlike berneboekewike 2019 giet oer ferfiermiddels. Net de bestimming foar it ferfier derhinne stiet sintraal. Mei in boek kinsto elke reis meitsje dy’tsto wolste, in reis dy ’t dyn libben ferriket. Fan in rûntsje op de skelter yn ’e buert oant in romtereis troch it hielal. Reizgje op 13 oktober mei nei berneboekedei Terherne! 17 oere giet de boat foar anker, set de piloat syn kist oan ’e grûn, slút de bussjauffeur syn doarren en wurdt it tiid om út te stappen.

Op 13 oktober fan 13-17.00 oere stiet Terherne op ‘e kop. Op ferskate lokaasjes yn it doarp binne aktiviteiten te finen mei dit spannende tema.

Der komt in hiel spannende foarstelling, der is muzyk, kinst boeken keapje en der binne lytse en grutte (foarlês / teater) foarstellingen en wurkwinkels. En wolsto noch mear? Do kinst werom yn de tiid en omstrune yn it libben fan de famylje Klinkhamer yn de Kameleonbuorkerij yn Terherne of lit dy sels in eintsje meifare en genietsje fan de moaie ferhalen ùt de Fryske Kameleon boeken


Folgje ús website en Facebookside!

lês mear op facebook