By us thus Snein 15 oktober 2023

Berneboekedei Terherne

De Berneboekedei yn Terherne is een folslein​ fergees evenemint en kin allinnich organissearre wurde troch stipe fan ûndersteande partijen.

Provincie Fryslân

Troch de stipe fan de Provinsje Fryslân is dizze webside mogelik makke.

Nei de webside

Afûk

De Afûk wol it Frysk tichtby de minsken bringe.

Taal is it meast wêzentlike skaaimerk fan de minske. Mei de taal kin in minske syn tinzen en gefoelens ûnder wurden bringe, kin hy mei oaren yn kontakt komme, kin hy him uterje yn ekspressyfoarmen lykas as sjonge, toanielspylje en skriuwe. Troch de taal is de minske in sosjaal wêzen en in kultuerdrager. Beide aspekten binne fansels ek wichtich as it om de Fryske taal giet: taal as middel foar kommunikaasje en kultueroerdracht.

nei de webside

Arriva

Dit jier mei jim troch stipe fan Arriva mei de bus nei Terherne, nei datst dyn strippekaart sjen litten hast.

Reizgje mei Arriva kin yn de provinsjes Drinte, Flevolân, Fryslân, Gelderlân, Grins, Limboarch, Noard-Brabân, Oerisel, Súd-Hollân en de gemeente Lelystêd. Yn de regio's dêr'tsto ús tsjinkomst, biede wy in slim oanslutend iepenbier ferfiersnetwurk oan dêr 't bus en trein inoar optimaal oanfolje.

 
Meer informatie

De Blije Papegaai

Kleurrike aktiviteiten foar eltsenien. Kreatyf dwaande wêze yn de fakânsje op in frije woansdeitemiddei.

Ek it hâlden fan in bernefeestje, it folgjen fan leuke workshops foar folwoeksen of in spesjaal fersyk foar in groep hearre ta de mooglikheden. Elkenien is wolkom by De Blije Papegaai yn Terherne.

Nei de webside

Boeken fan Fryslân

Doarpshûs De Buorkerij Terherne

yn it sintrum fan Kameleondoarp Terherne, stiet it doarpshûs: "De Buorkerij".

It doarpshûs is fêstige yn in eardere buorkerij , dêr't  ek no binnen en bûten de agraryske sfear noch werom te finen is. It doarpshûs beskikt oer in grutte seal mei bar, dûnsflier en in toaniel. Yn it foarhûs binne lytsere fergaderromtes situearre.

Nei de webside

Douwe Kalma Stifting

It doel fan de Douwe Kalma Stifting is de befoardering fan it Fryske kulturele libben yn it Frysk.

De stifting besiket om ta dat doel te slagjen troch it jaan fan finansjele stipe oan aktiviteiten, publikaasjes en projekten.

Nei de webside

Kameleon Aventoer Terherne

Een aventoerlijk dei fuort foar jong en ald. Bern (grut en lyts) belibje sels de aventoeren van Gerben, Hielke en Sietse en fiele zich de held fan de boerensleat op it Kameleon eilan.

Besykje it Kameleondoarp en gea werom yn de tiid en prieuw de sfeer fan de jieren fiiftig mei een spannende speurtocht. Foar een komplete Kameleonervaring ried wy de 1,2, 3 kaart aan, deze stiet garant foar in hiele dei Kameleon aventoer.

Nei de webside

Old Burger Weeshuis

Sûnt Auck Peters yn 1534 begûn is mei de opfang fan wezen, en mei har erfskip de earste oantrún jûn hat foar it oprjochtsjen fan in weeshûs, hat de soarch foar wezen in geweldige ûntwikkeling trochmakke. As ynstitút bestiet it weeshûs net mear . Yn 1982 is de lêste wees útskreaun. Der wurde gjin weesbern mear opheind en ek de gasthúzen foar âlden fan dagen wurde net mear troch it OBW ûnderholden. It OBW fan no hâldt him ûnder oaren dwaande mei it jaan fan subsydzjes foar inisjativen dy 't rjochte is op jeugd en aldereinsoarch. it giet dêrby benammen om aktiviteiten yn Fryslân op sosjaal en maatskiplik en kultureel mêd

Meer informatie

N.O.V Museum

Museum hat as doelstelling it tentoanstellen en ûnderhâlden fan in mânske samling op it mêd fan iepenbier ferfier yn Nederlân.

Meer informatie

Merenpost


Meren Post besoarget brievebuspost sûnder minimum of maksimum oantallen. Fan 100 stiks ôf kinsto besparje op it taryf. Partijpost yn Fryslân, dy't sortearre is op postkoade, is goedkeaper.

 
Meer informatie

Plaatselijk Belang Terherne

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

De stifting stelt him yn haadsaak as doel: it befoarderjen fan de kulturele folksûntwikkeling.

Njonken doelen op it mêd fan de folksûntwikkeling kinne grutte projekten op it mêd fan it maatskiplik en sosjaal wolwêzen , kultuer en restauraasje en behâld fan monumintaal erfgoed yn ' e beneaming komme foar subsydzje . De Stichting subsidieert projekten yn Amsterdam en Fryslân

Naar de website

Stifting Hotze De Roos

De Hotze de Roos Stifting is oprjochte nei it ferstjerren fan de skriuwer in 1994.

De stifting hat als doel om it gedachteguod fan Hotze de Roos, sa ‘t hy dat beskreaun hat yn de boeken van de bekende searje fan Kameleon, te bewarjen en inisjativen, dy ’t passe yn dizze doelstelling, te stypjen troch jierlikse of ienmalige skinkingen oan in yn Nederlân fêstige ynstellingen, dy’t inkeld en allinne in algemien maatskiplik of kultureel belang foar eagen hawwe.
Troch it foarmjen fan fermogen, besteande út ynkomsten fan syn wurk en jierlikse fergoedingen, besiket de stifting dat doel wier te meitsjen.

Nei de webside

Uitgeverij Kluitman

Uitgeverij Kluitman is de âldste selssstannige berneboeke-útjouwerij fan Nederlân.

Uitgeverij Kluitman is de âldste selssstannige berneboeke-útjouwerij fan Nederlân. De útjouwerij is yn 1864 oprjochte troch de grûnlizzer Piter Kluitman.
In tal promininte en respektearre berneboekeskriuwers jout har wurk út by Kluitman. Utjouwerij Kluitman stiet foar moaie boeken, tagonklik foar in brede doelgroep. It wichtichste by it útjaan bliuwt dat Kluitman de lêzer in belibbing meijaan wolle. Lêze moat aardich wêze !

Naar de website

Heit&mem

Heit&mem sponsert dit jier it optreden van Danswil te sjen yn doarpshûs de Buorkerij om 14:00 en 15:30

HeitenMem.nl is yn 2007 betocht troch meiwurkers fan de Afûk, mei as doel oansteande en jonge âlders te ynformearjen oer it meartalich opfieden. Yn 2015 is de webside fernijd. Yntusken is de webside útgroeid foar âlders mei bern fan 0 oant en mei 12 jier en is der folle mear te lêzen as de foar- en neidielen fan meartalich grutbringen. No’t sûnt 2009 de webside in eigen tydskrift as partner krigen hat, libbet heitenmem.nl mear dan oait.

Meer informatie