.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

Berneboekedei Terherne

De Berneboekedei yn Terherne is een folslein​ fergees evenemint en kin allinnich organissearre wurde troch stipe fan ûndersteande partijen.

Provincie Fryslân

Troch de stipe fan de Provinsje Fryslân is dizze webside mogelik makke.

Nei de webside

Afûk

De Afûk wol it Frysk tichtby de minsken bringe.

Taal is it meast wêzentlike skaaimerk fan de minske. Mei de taal kin in minske syn tinzen en gefoelens ûnder wurden bringe, kin hy mei oaren yn kontakt komme, kin hy him uterje yn ekspressyfoarmen lykas as sjonge, toanielspylje en skriuwe. Troch de taal is de minske in sosjaal wêzen en in kultuerdrager. Beide aspekten binne fansels ek wichtich as it om de Fryske taal giet: taal as middel foar kommunikaasje en kultueroerdracht.

nei de webside

Add Noise Internet & Design

Add Noise hat him de lêste jierren sterk ûntwikkele als in betroubere ynternetpartner dy't mei each foar kwaliteit wurket oan de aldernijste oplossings op it gebiet fan de nije media.

Sa is AddNoise spesjalisearre yn it meitsjen fan gebrûksfreonlike websiden en applikaasjes foar mobile tillefoans. AddNoise is in official iPhone developer en lit sjen dat in mobile webside wol deechlik moai en funksjoneel wêze kin. 

 

Nei de webside

De Blije Papegaai

Kleurrike aktiviteiten foar eltsenien. Kreatyf dwaande wêze yn de fakânsje op in frije woansdeitemiddei.

Ek it hâlden fan in bernefeestje, it folgjen fan leuke workshops foar folwoeksen of in spesjaal fersyk foar in groep hearre ta de mooglikheden. Elkenien is wolkom by De Blije Papegaai yn Terherne.

Nei de webside

Boeken fan Fryslân

Doarpshûs De Buorkerij Terherne

yn it sintrum fan Kameleondoarp Terherne, stiet it doarpshûs: "De Buorkerij".

It doarpshûs is fêstige yn in eardere buorkerij , dêr't  ek no binnen en bûten de agraryske sfear noch werom te finen is. It doarpshûs beskikt oer in grutte seal mei bar, dûnsflier en in toaniel. Yn it foarhûs binne lytsere fergaderromtes situearre.

Nei de webside

Douwe Kalma Stifting

It doel fan de Douwe Kalma Stifting is de befoardering fan it Fryske kulturele libben yn it Frysk.

De stifting besiket om ta dat doel te slagjen troch it jaan fan finansjele stipe oan aktiviteiten, publikaasjes en projekten.

Nei de webside

Kameleon Aventoer Terherne

Een aventoerlijk dei fuort foar jong en ald. Bern (grut en lyts) belibje sels de aventoeren van Gerben, Hielke en Sietse en fiele zich de held fan de boerensleat op it Kameleon eilan.

Besykje it Kameleondoarp en gea werom yn de tiid en prieuw de sfeer fan de jieren fiiftig mei een spannende speurtocht. Foar een komplete Kameleonervaring ried wy de 1,2, 3 kaart aan, deze stiet garant foar in hiele dei Kameleon aventoer.

Nei de webside

Stifting Hotze De Roos

De Hotze de Roos Stifting is oprjochte nei it ferstjerren fan de skrieuwer in 1994.

De Stifting hat als doel om it gedachteguod fan Hotze de Roos, sa hij dat hat beskreaun de boeken van de bekende Kamelenserie, te bewaren en initiatieven, die passen binnen deze doelstelling, te steunen middels jaarlijks of eenmalige schenkingen aan in Nederland gevestigde instellingen, welke uitsluitend een algemeen maatschappelijk of cultureel belang beogen.
Middels het vormen van een vermogen, bestaande uit inkomsten van zijn werk en jaarlijkse vergoedingen, tracht de stichting dit doel te verwezenlijken

Nei de webside

P.W. Janssen’s Friesche Stichting

De Stichting stelt zich in hoofdzaak ten doel de bevordering der culturele volksontwikkeling.

Naast doelen op het gebied van de volksontwikkeling kunnen belangrijke projecten op het gebied van maatschappelijk en sociaal welzijn, cultuur en restauraties en behoud van monumentaal erfgoed in aanmerking komen voor subsidie. De Stichting subsidieert projecten in Amsterdam en Friesland.

Naar de website

Snackbar de Pastorij

Snackbar de Pastorij bestaat uit een snackbar met een ruime keuze uit heerlijke snacks, frites, ijs .Tevens hebben wij een modern ingericht eetcafe waar u kunt genieten van plates.

Meer informatie

Old Burger Weeshuis

Sinds in 1534 Auck Peters begonnen is met de opvang van wezen, en via haar erfenis de eerste aanzet is gegeven voor de oprichting van een weeshuis, heeft de zorg voor wezen een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Als instituut bestaat het weeshuis niet meer. In 1982 is de laatste wees uitgeschreven. Er worden geen weeskinderen meer opgevangen en ook de gasthuizen voor ouden van dagen worden niet meer door het OBW onderhouden. Het OBW anno nu houdt zich onder andere bezig met het verlenen van subsidies aan initiatieven gericht op jeugd en ouderenzorg. Hierbij gaat het voornamelijk om activiteiten in Friesland op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. 

Meer informatie

Plaatselijk Belang Terherne

Uitgeverij Kluitman

Uitgeverij Kluitman is de oudste zelfstandige kinderboeken uitgeverij van Nederland.

De uitgeverij werd in 1864 opgericht door de grondlegger Pieter Kluitman. Een aantal prominente en gerespecteerde kinderboekenschrijvers geeft hun werk uit bij Kluitman. Uitgeverij Kluitman staat voor mooie boeken, toegankelijk voor een brede doelgroep. Het belangrijkste bij het uitgeven blijft dat we de lezer een beleving willen meegeven. Lezen moet leuk zijn!

Naar de website

Boeken fan Fryslân