.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

Berneboekedei 2018

ûs nije logo!

Lees meer

Reis mei...

It tema fan de Berneboekedei is Reis mei...

Lees meer

Lokaasje

Ek dit jier wiene we wer te gast by de Kameleonbuorkerij

Lees meer

Kiekjes fan e dei

Belibje hjir de dei opnij!

Lees meer

Folgend jier is de Berneboekedei op 13 oktober 2019!