.
Berneboekedei Terherne
Snein 13 Oktober 2019

Berneboekedei 2018

ûs nije logo!

Lees meer

Reis mei...

It tema fan de Berneboekedei is Reis mei...

Lees meer

Kiekjes fan e dei

Belibje hjir de dei opnij!

Lees meer

Folgend jier is de Berneboekedei op 13 oktober 2019!