Nije edysje berneboekedei fynt yn 2022 plak.
Allinne foar dielnimmende skoallen is der in kofferfeestje.

Berneboekedei 2021

Bêste allegear, Spitigernôch hawwe wy justerjûn beslute moatten dat de Berneboekedei / Kinderboekendag Terherne ek yn 2021 net trochgean sil yn de deistige foarm. Al hoewol't wy in koroanaproof programma klear hawwe, binne der dochs te folle ûnwisse faktoaren om de feiligens fan elkenien te garandearjen én om it organisatoarysk en finansjeel yn oarder te krijen.

Beroppen: Wurde watsto wolst

Gedichten

Lees meer

Ynfo wedstriid

Lees meer

 

 

20 jier Berneboekedei yn Terherne

Foar elkenien in feest!

We sille dit takom jier fiere