Hoe kin ik meidwaan?

Elkenien is wolkom op de Berneboekedei yn Terherne. Bern mei heit&mem, pakes & beppes, bern mei juffen en masters!

De Berneboekedei slút wat it tema oanbelanget oan by de lannelike Kinderboekenweek.
De basisskoallen yn Fryslân ha yn maaie in lesbrief krigen mei les/lêstips, en derby ek ynformaasje oer de boekekistjes-wedstriid. Wolsto as skoalle meidwaan?

Meld jim oan  op ondersteand formulier
                               

Mear ynformaasje

Opjefte skoallen berneboekekistkeswedstriid 2017

We binne alwer drok dwaande mei de tariedings fan 2018