Boekelist mei fryske boeken

Titel NL / FR                                                Auteur                                                   Geskikt foar:
Harry Potter                                               J.K. Rowling                                          fan groep 6/7 ôf
Lederwyntsje                                             Lida Dijkstra                                           fan groep 6 ôf
Renske wol stoer wêze                             Paul van Dijk                                          fan groep 5/6 ôf    
De Kening fan juster                                 Paul van Dijk                                          fan groep 5/6 ôf
GFR                                                          Roald Dahl                                             fan groep 4/5 ôf
Rôversguod                                              Janneke de Boer                                    fan groep 5 ôf
Lindbergh, It grutte aventoer                    Torben Kuhman                                      fan groep 3/4 ôf
fan in fleanende mûs
Myn moaiste mearkes                              ferskaat                                                    fan groep 3 ôf
Wij geane hjoed op bearejacht                 Michael Rosen                                         fan groep 1/2 ôf
Tsien lytse hekskes                                  Lida Dijkstra                                             fan groep 1/2 ôf
De Gruffalo                                               Julia Donaldson                                       fan groep 1/2 ôf
De lytse Gruffalo                                       Julia Donaldson                                      fan groep 1/2 ôf
Der leit in krokodil ûnder myn bêd            Ingrid&Dieter Schubert                           fan groep 1/2 ôf

Foar in moaie sammeling fan de Nederlânske titels ferwize wy nei www.kinderboekenweek.nl  de boekhannel en de bibleteek.

We binne alwer drok dwaande mei de tariedings fan 2018