We binne alwer drok dwaande mei de tariedings fan 2018